Medezeggenschapsraad

De Heilig Hartschool valt onder de stichting Initia, een stichting die in totaal zes scholen bestuurt. Binnen die stichting is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Namens iedere school is een ouder en een personeelslid afgevaardigd als lid van de GMR. De GMR behandelt de beleidszaken, die gelden voor alle scholen onder de Stichting INITIA.

Iedere school van de stichting heeft, naast de GMR, ook een eigen MR.
De medezeggenschapsraad van de Heilig Hartschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding van de MR, OMR) en drie personeelsleden (personeelsgeleding van de MR, PMR). Sommige MR-leden hebben een vaste taak binnen de MR. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een notulist. Een van de ouders is afgevaardigde van de Heilig Hartschool in de GMR.

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding (OMR): Pascal Janssen, Vera Berkhout en Jeroen Hensen
Personeelsleden (PMR): Eefje Dado (groep 4), José Klerx (groep 4) en Rachelle Colman (groep 7)

Taken van de MR

De medezeggenschapsraad heeft als taak het meedenken over het beleid van de school, meepraten over het beleid en meebeslissen. Waarover door de MR mag worden meebeslist, is wettelijk bepaald.
Er is sprake van adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht.
Onderwerpen, waar de MR zich bijvoorbeeld mee bezighoudt zijn de begroting van de school, de (bestuurs)formatie, het meerjaren-schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan, het beleidsplan, de ontwikkeling van het onderwijsconcept en de huisvesting van de school.

De MR komt minimaal 6 keer per jaar bijeen in een openbare vergadering. Vergaderdata en tijden kunt u terugvinden in de kalender.
Mocht u verslagen van onze vergaderingen in willen zien, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Heeft u vragen of suggesties voor de MR, dan kunt u ons benaderen via het volgende e-mailadres: mr@heilighartschool.com