Passend onderwijs Heilig Hart

Elke basisschool in Nederland heeft zorgplicht (sinds 1 augustus 2014). Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden, gaat school op zoek naar mogelijkheden om wel zelf te kunnen voldoen aan het bieden van het passend onderwijsaanbod, en wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, gaat de school op zoek, na overleg met u, naar een andere school die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). 

Onze school werkt met een groeidocument voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. In het groeidocument staat omschreven welke ondersteuning de leerling al heeft ontvangen binnen de basisondersteuning (dat wat elke school een leerling moet bieden) en vanuit de lichte ondersteuningsmiddelen (geld wat in beheer van school besteed dient te worden aan lichte ondersteuning). Daarnaast is het doorlopen traject beschreven met inzet van begeleiders passend onderwijs (externe adviseurs vanuit het RSV Breda) en worden de afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tijdens de gesprekken met ouders.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Op de volgende websites is meer informatie te vinden: 

U kunt met uw vragen ook terecht bij de leerkracht van uw kind, of de kwaliteitscoördinator van de school.

Willen weten is meten